ارزش های شرکت:

1- کارآفرينی و ايجاد اشتغال با حفظ کرامت، شأن و جايگاه انسانی براي کليه کارکنان و کارگران

2- اجرای پروژه‌ها با کيفيت مطلوب مطابق با استانداردهای ملی و جهانی

3- اخذ گواهينامه‌های ملی و بين‌المللی مناسب با نياز روز بازار کار

4- رعايت مسايل زيست محيطی و حفاظت از منابع زيستی

5- افزايش کيفيت اجرايی پروژه‌ها و کاهش مدت اجرا

6- به کارگيری مصالح و تکنولوژی‌های نوين در صنعت ساخت و ساز

7- افزايش سطح دانش فنی و اجرايی شرکت از طريق دوره‌های آموزشی مديران، کارشناسان و کارگران

8- ارتقا رتبه و توسعه زمينه های فعاليت های شرکت

9- رعايت اصول ايمنی و بهداشت کار و پيشگيری از وقوع مخاطرات شغلی برای کارکنان و کارگران

10- رویکرد علمی به مدیریت پروژه ها

بیانیه ارزش ها:

‌شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم در کلیه فعالیت‌های خود کرامت انسانی را محترم شمرده و به آن ارج می‌نهد و بر این باوریم که صداقت و درستی، وفای به عهد و امانت داری و رعایت قوانین و مقررات ارکان اعتماد آفرین همکاری شرکت با تمام ذینفعان است. ‌شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم خود را در قبال کارفرمایان پاسخگو می‌داند و در فرآیند ارائه خدمت به ایشان از هرگونه راهنمایی و انتقال دانش و تجربه در حد بضاعت خویش دریغ نخواهد کرد.

‌شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم نه تنها خود را به رعایت استانداردها و توافقات کیفی تعهد شده ملزم می‌داند، بلکه به لحاظ حرفه‌ای در اجرای مستمر در فرآیندهای کسب و کار خود می‌اندیشد .پروژه‌ها، بهبودهای کیفی ممکن را به کارفرمایان پیشنهاد می‌دهد. بر این باور به «نهادینه شدن کیفیت در کل زنجیره ارزش ارائه خدمات» و «بهبود مستمر در فرآیندهای کسب و کار خود» می‌اندیشد.

در ‌شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم، «یادگیری» در ابعاد فردی و سازمانی یک باور و «نوآوری» یک ارزش ویژه است. بر این اساس، ‌شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم خود را پیشاهنگ ورود به عرصه پروژه هایی می داند که نیازمند بومی سازی فناوری است.

کارکنان منابع حیاتی و سرمایه‌های اصلی ‌شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم هستند. شرکت در عین اعتقاد به انگیزش و خشنودی کارکنان، در یک همکاری پایدار به «سلامت و ایمنی» و «رشد و تعالی » ایشان می‌اندیشد.

شرکت به سودآوری بلند مدت در چارچوب اهداف و منافع ملی و ارزشهای سازمانی خود می نگرد و شهرت و اعتبار خویش نزد ذینفعان پروژه را منشاء پایداری آن می داند.

فعالیت‌های شرکت همواره در رشد و شکوفایی سرمایه ملی ارزش آفرین خواهد بود. همچنین با اعتقاد به مسؤلیت‌های اجتماعی، شرکت خود را به «حفظ محیط زیست» متعهد می‌داند.

اعتبار نام و نشان ‌شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم در جامعه حرفه‌ای کسب و کار عمران در «کیفیت»، «تحویل به هنگام»، «قابلیت اعتماد» و «سرآمدی» تجلی خواهد یافت.

 

مهندسی ارزش:

مهندسی ارزش به عنوان یکی از کارآمد ترین و مهم ترین روش های اقتصادی در پیشبرد روند پروژه ها و فعالیت های مهندسی، اهمیت بالا و نقش تعیین کننده ای یافته است. از این رو شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم، تعدادی از مهندسین مجرب چند تخصصی دفتر فنی این شرکت را تحت عنوان تیم مهندسی ارزش مسئول تحلیل و بررسی و طراحی کلیه فعالیت های هر پروژه، از زمان شکل گیری تفکر اولیه تا مرحله طراحی و اجرا و سپس راه اندازی و بهره برداری نموده است. مهندسی ارزش در چهارچوب مديريت پروژه، ضمن اينکه به تمام اجزای طرح توجه می کند، هيچ بخشی از کار را قطعی و مسلم نمی‌داند.

هدف مهندسی ارزش، زمان کمتر برای رسيدن به مرحله بهره‌برداری بدون افزودن بر هزينه‌ها يا کاستن از کيفيت کار است. امروزه افزايش پيوسته هزينه‌های اجرايی و توسعه روز افزون فن آوری؛ حذف آن بخش از هزينه ها که نقشی در ارتقای کيفيت ندارند و از لحاظ اجرايی نيز غير ضروری می باشند را ضروری ساخته است. کاربست مهندسی ارزش در پروژه های اجرايی با توجه به پيچيدگی کارها به ويژه در طرحهای بزرگ اجرايی، می تواند به ابزار بی چون و چرای مديريت در کنترل هزينه ها تبديل شود. هدف اين روش، از ميان برداشتن يا اصلاح هر چيزی است که موجب تحميل هزينه های غير ضروری می شود؛ بدون آنکه آسيبی به کارکردهای اصلی و اساسی طرح وارد آيد.

از نگاه تیم مهندسی ارزش شرکت آبراه ساز ابریشم، ترکیبی از روشهای فنی ضمن بازنگری و تحليل اجزای کار، قادر خواهد بود اجرای کامل طرح را با کمترين هزينه و زمان تحقق بخشد. هزينه طرح در اين مقوله نه فقط هزينه های طراحی و اجرا؛ بلکه هزينه های مالکيت شامل بهره برداری، تعمير و نگهداری و هزينه های مصرف در سراسر دوره عمر مفيد طرح را نيز شامل می شود. روشهای مهندسی ارزش می تواند موجب اصلاح و ارتقای کيفيت فرآيندهای توليد صنعتی و انجام طراحی های جديد در هر مرحله از يک پروژه اجرايی گردد.

در پروژه های عمرانی که هر سازه دارای شرايط ويژه ای است؛ برخلاف آنچه که در صنايع توليدی مرسوم است و می توان يک روش اصلاحی را همواره در مراحل بعدی توليد يک محصول خاص نيز اجرا کرد، حدود کاربست يک روش اصلاحی مهندسی ارزش، محدود به همان پروژه است. گذشته از اين، امکانات صرفه جويی در هزينه های يک پروژه اجرايی نيز در مراحل مختلف آن تفاوت های بسيار پيدا می کند.

شرکت آبراه ساز ابریشم، تاثیر این تجربه ارزشمند را در تعدادی از پروژه های خود که سبب رضایت و خرسندی کارفرمایان گردیده را عمیقاً لمس نموده است.