پروژه تعمیر شبکه 10 اینچ پرس افقی پسیخان

شرح فرآیند کار

به منظور افزایش فشار گاز و ترمیم باکسینگ و هدایت شبکه 10 اینچ فولادی منطقه پسیخان پروژه عملیات تعمیر شبکه 10 اینچ پرس افقی پسیخان واقع در جاده رشت- فومن در سمت مقابل انجام گردید.

خلاصه پروژه

سوراخ کاری زیر جاده ( پرسینگ ) و لوله کسینگ 12 اینچ فولادی و وصله گرم 10 اینچ و …

اخبار پروژه

لینک اول

پروژه تعمیرات و نگهداری تاسیسات و شبکه و انشعابات منطقه دو رشت

شرح فرآیند کار

با توجه به توسعه شهر رشت نیاز به نصب علمک گاز و انشعاب جدید در مناطق تازه تاسیس و … پروژه عملیات تعميرات و نگهداری تاسیسات و شبکه و انشعابات گاز منطقه دو شهرستان رشت انجام گردید.

خلاصه پروژه

– انشعاب جدید ( شامل علمک فولادی و پلی اتیلن + نصب کنتور و رگلاتور گاز )

– نصب علمک شامل خاکبرداری – لوله گذاری – جوشکاری وصله گرم و پرکردن مسیر با خاک مناسب و رنگ آمیزی علمک و …

– سرويس و نگهداری شير گاز مدفون فولادی/پلی اتیلن، حفاری نصب يا بالا آوردن سايت هول شيرهای فولادی/پلي اتيلن، تعمير اساسی شيرفولادی شامل كاهش يا افزايش طول ساقه و اسپندل و …

اخبار پروژه

لینک اول

پروژه تعميرات و نگهداری تاسیسات گازدار و نصب 500 انشعاب منطقه دو شهرستان رشت

شرح فرآیند کار

با توجه به توسعه شهر رشت نیاز به نصب علمک گاز و انشعاب جدید در مناطق تازه تاسیس و … پروژه عملیات تعميرات و نگهداری تاسیسات گازدار و نصب 500 انشعاب گاز منطقه دو شهرستان رشت انجام گردید.

خلاصه پروژه

– انشعاب جدید ( شامل علمک فولادی و پلی اتیلن + نصب کنتور و رگلاتور گاز )

– نصب علمک شامل خاکبرداری – لوله گذاری – جوشکاری وصله گرم و پرکردن مسیر با خاک مناسب و رنگ آمیزی علمک و …

– سرويس و نگهداری شير گاز مدفون فولادی/پلی اتیلن، حفاری نصب يا بالا آوردن سايت هول شيرهای فولادی/پلی اتيلن، تعمير اساسی شيرفولادی شامل كاهش يا افزايش طول ساقه و اسپندل و …