جلسه 1399/04/05 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

هجدهمین جلسه کميته حفاظت فنی و بهداشت کار ‌شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم با حضور مدیر عامل شرکت، مدیر فنی شرکت، نماينده کارگران و مسئول HSE در روز پنجشنبه مورخ 1399/04/05 در کارگاه برگزار گردید.

مطالعه بیشتر

جلسه 1399/03/06 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

هفدهمین جلسه کميته حفاظت فنی و بهداشت کار ‌شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم با حضور مدیر عامل شرکت، مدیر فنی شرکت، نماينده کارگران و مسئول HSE در روز سه شنبه مورخ 1399/03/06 در کارگاه برگزار گردید.

مطالعه بیشتر

جلسه 1399/02/04 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

شانزدهمین جلسه کميته حفاظت فنی و بهداشت کار ‌شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم با حضور مدیر عامل شرکت، مدیر فنی شرکت، نماينده کارگران و مسئول HSE در روز پنجشنبه مورخ 1399/02/04 در دفتر شرکت برگزار گردید.

مطالعه بیشتر

دستورالعمل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در کارگاه ها

نظر به لزوم رعایت مسائل بهداشتی در کارگاه‌ها جهت جلوگیری از گسترش و شیوع ویروس کرونا (بیماری کویید19)، دفتر مقررات ملی ساختمان اقدام به ارائه دستورالعمل الزامات HSE در حوزه سلامت در کارگاه‌های ساختمانی و پروژه‌های عمرانی نموده است.

مطالعه بیشتر

جلسه 1399/01/09 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

پانزدهمین جلسه کميته حفاظت فنی و بهداشت کار ‌شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم با حضور مدیر عامل شرکت، مدیر فنی شرکت، نماينده کارگران و مسئول HSE در روز شنبه مورخ 1399/01/09 بصورت مجازی برگزار گردید.

مطالعه بیشتر

جلسه 1398/12/17 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

چهاردهمین جلسه کميته حفاظت فنی و بهداشت کار ‌شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم با حضور مدیر عامل شرکت، مدیر فنی شرکت، نماينده کارگران و مسئول HSE در روز شنبه مورخ 1398/12/17 بصورت مجازی برگزار گردید.

مطالعه بیشتر