دستورالعمل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در کارگاه ها

نظر به لزوم رعایت مسائل بهداشتی در کارگاه‌ها جهت جلوگیری از گسترش و شیوع ویروس کرونا (بیماری کویید19)، دفتر مقررات ملی ساختمان اقدام به ارائه دستورالعمل الزامات HSE در حوزه سلامت در کارگاه‌های ساختمانی و پروژه‌های عمرانی نموده است.

مطالعه بیشتر

جلسه 1400/04/03 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

سی‌امین جلسه کميته حفاظت فنی و بهداشت کار ‌شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم با حضور مدیر عامل شرکت، مدیر فنی شرکت، نماينده کارگران و مسئول HSE در روز پنجشنبه مورخ 1400/04/03 در دفتر برگزار گردید.

مطالعه بیشتر

جلسه 1400/03/02 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

بیست و نهمین جلسه کميته حفاظت فنی و بهداشت کار ‌شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم با حضور مدیر عامل شرکت، مدیر فنی شرکت، نماينده کارگران و مسئول HSE در روز یکشنبه مورخ 1400/03/02 در دفتر برگزار گردید.

مطالعه بیشتر

جلسه 1400/02/04 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

بیست و هشتمین جلسه کميته حفاظت فنی و بهداشت کار ‌شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم با حضور مدیر عامل شرکت، مدیر فنی شرکت، نماينده کارگران و مسئول HSE در روز شنبه مورخ 1400/02/04 در دفتر برگزار گردید.

مطالعه بیشتر

جلسه 1400/01/10 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

بیست و هفتمین جلسه کميته حفاظت فنی و بهداشت کار ‌شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم با حضور مدیر عامل شرکت، مدیر فنی شرکت، نماينده کارگران و مسئول HSE در روز سه شنبه مورخ 1400/01/10 در دفتر برگزار گردید.

مطالعه بیشتر

جلسه 1399/12/02 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

بیست و ششمین جلسه کميته حفاظت فنی و بهداشت کار ‌شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم با حضور مدیر عامل شرکت، مدیر فنی شرکت، نماينده کارگران و مسئول HSE در روز شنبه مورخ 1399/12/02 در دفتر برگزار گردید.

مطالعه بیشتر

جلسه 1399/11/04 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

بیست و پنجمین جلسه کميته حفاظت فنی و بهداشت کار ‌شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم با حضور مدیر عامل شرکت، مدیر فنی شرکت، نماينده کارگران و مسئول HSE در روز شنبه مورخ 1399/11/04 در کارگاه برگزار گردید.

مطالعه بیشتر

جلسه 1399/10/02 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

بیست و چهارمین جلسه کميته حفاظت فنی و بهداشت کار ‌شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم با حضور مدیر عامل شرکت، مدیر فنی شرکت، نماينده کارگران و مسئول HSE در روز سه شنبه مورخ 1399/10/02 در کارگاه برگزار گردید.

مطالعه بیشتر

جلسه 1399/09/02 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

بیست و سومین جلسه کميته حفاظت فنی و بهداشت کار ‌شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم با حضور مدیر عامل شرکت، مدیر فنی شرکت، نماينده کارگران و مسئول HSE در روز یکشنبه مورخ 1399/09/02 در کارگاه برگزار گردید.

مطالعه بیشتر

جلسه 1399/08/06 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

بیست و دومین جلسه کميته حفاظت فنی و بهداشت کار ‌شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم با حضور مدیر عامل شرکت، مدیر فنی شرکت، نماينده کارگران و مسئول HSE در روز سه شنبه مورخ 1399/08/06 در کارگاه برگزار گردید.

مطالعه بیشتر

جلسه 1399/07/05 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

بیست و یکمین جلسه کميته حفاظت فنی و بهداشت کار ‌شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم با حضور مدیر عامل شرکت، مدیر فنی شرکت، نماينده کارگران و مسئول HSE در روز شنبه مورخ 1399/07/05 در کارگاه برگزار گردید.

مطالعه بیشتر