جلسه 1398/06/06 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

دهمین جلسه کميته حفاظت فنی و بهداشت کار ‌شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم با حضور مدیر عامل شرکت، مدیر فنی شرکت، نماينده کارگران و مسئول HSE در روز چهارشنبه مورخ 1398/06/06 در دفتر شرکت برگزار گردید.

مطالعه بیشتر

جلسه 1398/01/07 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

نهمین جلسه کميته حفاظت فنی و بهداشت کار ‌شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم با حضور مدیر عامل شرکت، مدیر فنی شرکت، نماينده کارگران و مسئول HSE در روز چهارشنبه مورخ 1398/01/07 در دفتر شرکت برگزار گردید.

مطالعه بیشتر

جلسه 1397/12/06 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

هشتمین جلسه کميته حفاظت فنی و بهداشت کار ‌شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم با حضور مدیر عامل شرکت، مدیر فنی شرکت، نماينده کارگران و مسئول HSE در روز دوشنبه مورخ 1397/12/06 در کارگاه برگزار گردید.

مطالعه بیشتر

جلسه 1397/11/06 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

هفتمین جلسه کميته حفاظت فنی و بهداشت کار ‌شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم با حضور مدیر عامل شرکت، مدیر فنی شرکت، نماينده کارگران و مسئول HSE در روز شنبه مورخ 1397/11/06 در کارگاه برگزار گردید.

مطالعه بیشتر

جلسه 1397/10/06 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

ششمین جلسه کميته حفاظت فنی و بهداشت کار ‌شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم با حضور مدیر عامل شرکت، مدیر فنی شرکت، نماينده کارگران و مسئول HSE در روز پنجشنبه مورخ 1397/10/06 در کارگاه برگزار گردید.

مطالعه بیشتر

جلسه 1397/09/05 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

پنجمین جلسه کميته حفاظت فنی و بهداشت کار ‌شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم با حضور مدیر عامل شرکت، مدیر فنی شرکت، نماينده کارگران و مسئول HSE در روز دوشنبه مورخ 1397/09/05 در کارگاه برگزار گردید.

مطالعه بیشتر

جلسه 1397/08/05 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

چهارمین جلسه کميته حفاظت فنی و بهداشت کار ‌شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم با حضور مدیر عامل شرکت، مدیر فنی شرکت، نماينده کارگران و مسئول HSE در روز شنبه مورخ 1397/08/05 در کارگاه برگزار گردید.

مطالعه بیشتر

جلسه 1397/07/04 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

سومین جلسه کميته حفاظت فنی و بهداشت کار ‌شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم با حضور مدیر عامل شرکت، مدیر فنی شرکت، نماينده کارگران و مسئول HSE در روز چهارشنبه مورخ 1397/07/04 در دفتر شرکت برگزار گردید.

مطالعه بیشتر

جلسه 1397/06/04 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

دومین جلسه کميته حفاظت فنی و بهداشت کار ‌شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم با حضور مدیر عامل شرکت، مدیر فنی شرکت، نماينده کارگران و مسئول HSE در روز یکشنبه مورخ 1397/06/04 در دفتر شرکت برگزار گردید.

مطالعه بیشتر

جلسه 1397/05/04 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

اولین جلسه کميته حفاظت فنی و بهداشت کار ‌شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم با حضور مدیر عامل شرکت، مدیر فنی شرکت، نماينده کارگران و مسئول HSE در روز پنجشنبه مورخ 1397/05/04 در دفتر شرکت برگزار گردید.

مطالعه بیشتر