مدیریت کیفیت:

برپايی نظام تضمين و كنترل كيفيت به عنوان اصل ضروری در جهت نيل به بهبود كيفی در راهبرد و مديريت و طرح ريزی كيفی پروژه ها مورد تأكيد و توجه شركت آبراه ساز ابریشم مي باشد. شرکت آبراه ساز ابریشم با تدوين پلان كنترل و تضمين كيفيت (QA-QC) و پيگيری ضوابط آن در اجرای پروژه ها به مديريت كيفی پروژه های خود اهتمام ورزيده، مقدمات نيل به استانداردهای كيفی جهانی را در دستور كار خود دارد.

توجه به فرآيند مديريت سيستماتيک برنامه ريزی و توجه به ملاحظات سازمانی، نظام مديريت پيمانكاران جزء و تأمين كنندگان كالا و خدمات پروژه ها، مكانيسم های گزارش دهی و مديريت مستندات به عنوان بخشی از نظام تضمين كيفيت؛ و فرآيند عملكردی براي بازبينی و مرور نتايج فعاليت های مهندسی صورت گرفته و نظارت و آزمايش كيفی آنها به عنوان بخش هايی از نظام كنترل كيفيت در كنار اصول ديگر مربوط به مديريت كيفی پروژه ها مورد نظر و توجه بخش های مديريت كيفی شركت آبراه ساز ابریشم می باشد.

خط مشی کیفیت:

به منظور استقرار، برقراری و تداوم نظام مدیریت کیفیت در شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم، مدیر عامل این شرکت تعهد خود را به اصول خط مشی کیفیت اعلام شده به شرح زیر بیان می‌دارد:

1- ارتقای دانش فنی و مهندسی شرکت از طریق بکارگیری فن‌آوری‌های نوین، گسترش سطوح کارشناسی و آموزش‌های تخصصی منابع انسانی.

2- ارزیابی توانایی‌ها و شایستگی‌های نیروی انسانی گزینش‌شده و اعمال راهکارهای برنامه‌ریزی‌شده برای ارتقاء توان فردی نیروهای کارآمد و آموزش آنها در سطوح فنی و مدیریتی به منظور ایجاد زمینه رشد و فعالیت در عرصه کار و سازندگی.

3-  استفاده از روش‌های علمی و استانداردهای مدیریت پروژه و تعهد به مدت اجرای پروژه‌ها و تحویل به‌ موقع و با کیفیت پروژه‌ها.

4- ایجاد زیرساخت‌ها و محیط کار مناسب برای انجام بهینه پروژه‌ها و افزایش بازده کار با توجه به شرایط مختلف محیطی و قراردادی.

5- پایش اندازه‌گیری و کنترل مستمر مدیریت تضمین کیفیت با استفاده از آمارها و تحلیل‌های آماری به منظور دستیابی و بهبود مداوم علکرد سازمان.

6- دستیابی به رضایت کارفرما با رعایت شرایط عمومی و خصوصی پیمان و مطابقت دقیق با مشخصات فنی پروژه و ایجاد سیستم‌های ارزیابی رضایتمندی کارفرما.

برای نیل به اهداف بالا، نظام مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001-2008 ، ISO 14000 و OHSAS 18001 سامان‌ یافته و بر این اساس ساختار سازمانی مناسب‌، برنامه‌ریزی مدون، زمان‌بندی و نظارت دقیق بر اجرای پروژه ها، تقسیم کار بر اساس شایستگی، تعهد و تخصص و تسری احساس مسئولیت به کلیه پرسنل و برخورداری از مشارکت آنها، به عنوان مهمترین عوامل اجرای مجموعه، ایجاد و برقرار می‌گردد. استقرار و استمرار خط مشی شرکت از تعهدات مدیریت ارشد آن بوده، همچنین مسئولیت توجیه و تفهیم آن به کارکنان متوجه یکایک مدیران و مسئولان شرکت است. در این راستا‌، همه سطوح شرکت تلاش خواهند نمود تا با به کارگیری فرهنگ بهبود مداوم، نظام مدیریت کیفیت در شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم را نهادینه کرده و ارتقاء بخشند.

مدیریت ارشد شرکت جهت حصول اطمینان از نهادینه شدن خط مشی کیفیت و تفهیم آن به کارکنان، از طریق گزارش‌ها، آمارها و جلسات هماهنگی و بازنگری و گردش کار درست آن در نظام اداری و کارگاهی اطلاع حاصل می‌نماید.