جلسه 1397/05/04 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

اولین جلسه کميته حفاظت فنی و بهداشت کار ‌شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم با حضور مدیر عامل شرکت، مدیر فنی شرکت، نماينده کارگران و مسئول HSE در روز پنجشنبه مورخ 1397/05/04 در دفتر شرکت برگزار گردید.

مطالعه بیشتر