پروژه احداث ديواره كنترل مقطع ايستگاه هيدرومتری باجيگوابر خشكرود

شرح فرآیند کار

به منظور ایجاد یک مقطع ثابت در یک طول مشخص از رودخانه جهت نصب تجهیزات هیدرومتری برای کنترل و سنجش میزان دبی و سیلاب رودخانه پروژه عملیات احداث ديواره كنترل مقطع ايستگاه هيدرومتری باجيگوابر خشكرود انجام گردید.

خلاصه پروژه

– ساخت مصالح گابیونی (تور سیمی گالوانیزه و سنگ) و بافت سبدهای گابیون بندی شده و …

– نصب دستگاه های اندازه گیری میزان دبی آب به همراه نصب دستگاه لمین گراف در رودخانه خشکرود- چابکسر