پروژه تعمیر شبکه 10 اینچ پرس افقی پسیخان

شرح فرآیند کار

به منظور افزایش فشار گاز و ترمیم باکسینگ و هدایت شبکه 10 اینچ فولادی منطقه پسیخان پروژه عملیات تعمیر شبکه 10 اینچ پرس افقی پسیخان واقع در جاده رشت- فومن در سمت مقابل انجام گردید.

خلاصه پروژه

سوراخ کاری زیر جاده ( پرسینگ ) و لوله کسینگ 12 اینچ فولادی و وصله گرم 10 اینچ و …

اخبار پروژه

لینک اول