پروژه احداث پل اندازه گيری در ايستگاه های هيدرومتری لاكان رشت و چلوند آستارا

شرح فرآیند کار

جهت سهولت و دقت در سنجش سیلاب و دبی آب رودخانه در زمان سیلاب پروژه عملیات احداث پل اندازه گيری در ايستگاه های هيدرومتری لاكان رشت و چلوند آستارا انجام گردید.

خلاصه پروژه

– خاکبرداری پایه های پل و …

– احداث پایه بتنی شامل پی کنی، قالب بندی، آرماتور بندی و بتن ریزی پایه های پل و …

– احداث خرپای فلزی جهت اتصال دو طرف رودخانه به هم جهت تردد و سنجش سیلاب و دبی رودخانه و …