پروژه دیواره سازی و ساماندهی رودخانه در لنگرود – لایروبی رودخانه شلمانرود

شرح فرآیند کار

با توجه به رسوب مواد زائد و خاک های بالا دست در حوالی شهر شلمان و نبود خروجی مناسب جهت هدایت سیلاب پروژه عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه و لایروبی رودخانه شلمانرود انجام گردید.

خلاصه پروژه

رسوب برداری، خاکبرداری و لجن برداری در کف و طرفین رودخانه شلمانرود با 2 دستگاه بیل چرخ زنجیری به همراه بازو سازی طرفین رودخانه شلمانرود و …

اخبار پروژه

لینک اول

پروژه احداث دیواره حفاظتی بهمراه کانال بتنی در بخش ابتدایی نهر بی‌بالان شهرستان رودسر

شرح فرآیند کار

با توجه به تخریب نهر آب مورد استفاده حدود 200 هکتار اراضی روستای بی بالان رحیم آباد رودسر و نبود دیواره حفاظتی مناسب، پروژه عملیات احداث دیواره حفاظتی به همراه کانال بتنی در بخش ابتدایی نهر بی‌بالان شهرستان رودسر انجام گردید.

خلاصه پروژه

حدود 2700 متر مکعب سنگ لاشه به همراه بتن و احداث دیواره حفاظتی، کفبند انتهایی گابیون بندی با تور سیمی و سنگ لاشه و طراحی و احداث کانال آب بر و سردهنه هدایت آب در ابتدای ورودی نهر بصورت ذوزنقه با بتن با عیار 300 و …

پروژه احداث دیواره حفاظتی بر روی رودخانه حویق تالش (مرحله دوم-متمم قرارداد)

شرح فرآیند کار

جهت حفاظت طرفین رودخانه حویق تالش و هدایت آب به نهر فرعی جهت تامین آب حدود 200 هکتار اراضی کشاورزی پروژه عملیات احداث سردهنه و دیواره حفاظتی بر روی رودخانه حویق تالش ( مرحله دوم- متمم قرارداد ) انجام گردید.

خلاصه پروژه

خاکبرداری، پی کنی، ساخت سردهنه با سنگ ملات و سیمان و هدایت آب به کانال با ساخت سردهنه، خشکه چینی با سنگ لاشه و ساخت دریچه فلزی نهر فرعی و اتمام کار های باقیمانده و …

اخبار پروژه

لینک اول

پروژه احداث دیواره حفاظتی بر روی رودخانه حویق تالش

شرح فرآیند کار

جهت حفاظت طرفین رودخانه حویق تالش و هدایت آب به نهر فرعی جهت تامین آب حدود 200 هکتار اراضی کشاورزی پروژه عملیات احداث سردهنه و دیواره حفاظتی بر روی رودخانه حویق تالش انجام گردید.

خلاصه پروژه

خاکبرداری، پی کنی، ساخت سردهنه با سنگ ملات و سیمان و هدایت آب به کانال با ساخت سردهنه، خشکه چینی با سنگ لاشه و ساخت دریچه فلزی نهر فرعی و …

اخبار پروژه

لینک اول

پروژه اجرای سيستم انحراف آب و راه دسترسی سد مخزنی ديورش

شرح فرآیند کار

به منظور آماده سازی جهت احداث سد مخزنی دیورش که در 3 کیلومتری شهر توتکابن واقع شده پروژه عملیات اجرای سيستم انحراف آب رودخانه خرشک ‌( از سرشاخه‌های رودخانه سفیدرود ) و احداث راه دسترسی سد مخزنی ديورش توتکابن- رودبار انجام گردید.

خلاصه پروژه

– خاکبرداری و خاکریزی و جاده سازی جهت دسترسی تا محل احداث سد مخزنی ديورش و …

– انحراف آب رودخانه جهت احداث کانال ( کالورت بتنی هدایت آب ) و …

– نقشه برداری، طراحی، نقشه کشی، پی کنی، بتن ریزی،  قالب بندی و نهایتاً احداث کالورت بتنی و …

– خشکه چینی طرفین رودخانه و نهایتاً هدایت آب رودخانه به داخل کالورت بتنی احداثی و …

اخبار پروژه

لینک اول

لینک دوم

لینک سوم

پروژه حفاظت ايستگاه پمپاژ محسن آباد دستک آستانه اشرفيه

شرح فرآیند کار

با توجه به اهمیت حفاظت از ایستگاه پمپاژ به دلیل نزدیکی با رودخانه و خطر تخریب سازه ایستگاه پمپاژ در زمان وقوع سیلاب پروژه عملیات حفاظت از ايستگاه پمپاژ محسن آباد دستک آستانه اشرفيه انجام گردید.

خلاصه پروژه

خاکبرداری و هدایت آب رودخانه، پی کنی، گابیون بندی شامل تور گالوانیزه به همراه سنگ لاشه، تعویض لوله های خروجی پمپاژ و اتصال به خط انتقال که به صورت کانال بتنی اجرا شده بود.