پروژه احداث دیواره حفاظتی بر روی رودخانه حویق تالش (مرحله دوم-متمم قرارداد)

شرح فرآیند کار

جهت حفاظت طرفین رودخانه حویق تالش و هدایت آب به نهر فرعی جهت تامین آب حدود 200 هکتار اراضی کشاورزی پروژه عملیات احداث سردهنه و دیواره حفاظتی بر روی رودخانه حویق تالش ( مرحله دوم- متمم قرارداد ) انجام گردید.

خلاصه پروژه

خاکبرداری، پی کنی، ساخت سردهنه با سنگ ملات و سیمان و هدایت آب به کانال با ساخت سردهنه، خشکه چینی با سنگ لاشه و ساخت دریچه فلزی نهر فرعی و اتمام کار های باقیمانده و …

اخبار پروژه

لینک اول