پروژه طراحی و احداث دیواره حفاظتی رودخانه زرجوب در محدوده پل توحید ساحل چپ

شرح فرآیند کار

با توجه به عرض کم جاده و تخریب جاده توسط رودخانه زرجوب و جلوگیری از خطرات احتمالی پروژه عملیات احداث دیواره حفاظتی ساحل چپ رودخانه زرجوب در منطقه بحرانی انجام گردید.

خلاصه پروژه

خاکبرداری، انحراف آب رودخانه، حفاری چاه جهت احداث شمع با دستگاه حفار، شمع کوبی، طراحی و احداث فنداسیون یکپارچه بر روی شمع ها، احداث دیواره حفاظتی با سنگ لاشه و نمای سنگ مالون و نهایتاً مخلوط ریزی پشت دیواره حفاظتی، پیاده رو سازی، هدایت آبهای سطحی نصب جداول و کفپوش و نرده حفاظتی و …

اخبار پروژه

لینک اول