پروژه طراحی و احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی روستای ازبرم و موشا شهرستان سیاهکل

شرح فرآیند کار

جهت تسهیل آبرسانی با توجه به انجام پروژه های تسطیح اراضی کشاورزی در منطقه ازبرم و موشا شهرستان سیاهکل پروژه عملیات احداث شبكه های فرعی آبياری و زهكشی روستای ازبرم و موشا شهرستان سیاهکل انجام گردید.

خلاصه پروژه

– احداث کانال بتنی به طول تقریبی 2 کیلومتر

– احداث دراپ در طول مسیر جهت کاهش شیب مسیر در نقاط مورد نیاز و …

– احداث حوضچه های آبگیر و نصب دریچه های فلزی در طول مسیر جهت انشعابات فرعی و …

اخبار پروژه

لینک اول