پروژه عملیات طراحی و احداث قطعه دوم خیابان 8 دی شهر رشت

شرح فرآیند کار

با توجه به ناتمام بودن خیابان 8 دی بدلیل داشتن معارض پس از رفع معارض و خرید ساختمان های باقیمانده، پروژه تکمیل عملیات احداث قطعه دوم خیابان 8 دی شهر رشت در حال اقدام است.

خلاصه پروژه

– تخریب پی ساختمان های کلنگی و زیر سازی و آسفالت مابقی خیابان 8 دی و …

– نصب جداول میانی و کناری خیابان 8 دی و …

– نصب کفپوش طرفین خیابان 8 دی و …

– نصب پایه های روشنایی و چراغ های روشنایی خیابان 8 دی و …

– لوله گذاری جهت هدایت آبهای سطحی و نصب چاهچه های خیابان 8 دی و …

اخبار پروژه

لینک اول

لینک دوم

لینک سوم

لینک چهارم