پروژه عملیات طراحی و احداث قطعه دوم خیابان 8 دی شهر رشت

شرح فرآیند کار

با توجه به ناتمام بودن خیابان 8 دی بدلیل داشتن معارض پس از رفع معارض و خرید ساختمان های باقیمانده، پروژه تکمیل عملیات احداث قطعه دوم خیابان 8 دی شهر رشت در حال اقدام است.

خلاصه پروژه

– تخریب پی ساختمان های کلنگی و زیر سازی و آسفالت مابقی خیابان 8 دی و …

– نصب جداول میانی و کناری خیابان 8 دی و …

– نصب کفپوش طرفین خیابان 8 دی و …

– نصب پایه های روشنایی و چراغ های روشنایی خیابان 8 دی و …

– لوله گذاری جهت هدایت آبهای سطحی و نصب چاهچه های خیابان 8 دی و …

اخبار پروژه

لینک اول

لینک دوم

لینک سوم

لینک چهارم

پروژه طراحی و احداث دیواره حفاظتی رودخانه زرجوب در محدوده پل توحید ساحل چپ

شرح فرآیند کار

با توجه به عرض کم جاده و تخریب جاده توسط رودخانه زرجوب و جلوگیری از خطرات احتمالی پروژه عملیات احداث دیواره حفاظتی ساحل چپ رودخانه زرجوب در منطقه بحرانی انجام گردید.

خلاصه پروژه

خاکبرداری، انحراف آب رودخانه، حفاری چاه جهت احداث شمع با دستگاه حفار، شمع کوبی، طراحی و احداث فنداسیون یکپارچه بر روی شمع ها، احداث دیواره حفاظتی با سنگ لاشه و نمای سنگ مالون و نهایتاً مخلوط ریزی پشت دیواره حفاظتی، پیاده رو سازی، هدایت آبهای سطحی نصب جداول و کفپوش و نرده حفاظتی و …

اخبار پروژه

لینک اول

پروژه شبکه آبرسانی فضای سبز بلوار های منطقه یک رشت

شرح فرآیند کار

جهت جلوگیری از هدر رفت آب خام و مدرنیزه کردن آبیاری فضای سبز شهری و لزوم کنترل مکانیزه آبیاری درختان و فضای سبز شهری، پروژه عملیات شبکه آبرسانی فضای سبز بلوار های منطقه یک شهرداری رشت انجام گردید.

خلاصه پروژه

لوله گذاری مسیر اصلی بلوارهای سطح شهر رشت به همراه کنترلر مرکزی بصورت بی سیم، طراحی و نصب شیرهای برقی و آبپاش و برنامه ریزی آنها در فواصل منظم زمانی و …

پروژه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی خیابان حمیدیان

شرح فرآیند کار

جهت پیشگیری از وقوع سیلاب و آبگرفتگی در برخی معابر شهر رشت، از اولویت های برنامه های اجرائی شهرداری اجرای شهرداری منطقه 4 رشت پروژه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی خیابان حمیدیان شهر رشت می باشد که با هدف ارتقاء زیر ساخت های شهری انجام گردید.

خلاصه پروژه

– نقشه برداری، خاکبرداری، پی کنی و لوله گذاری با لوله های بتنی سایز 1250 و 1000 میلی متر و …

احداث منهول های آبهای سطحی به فاصله حدود هر 30 متر و …

– احداث چاهچه و لوله گذاری به سمت منهول ها و نهایتاً هدایت آب های سطحی به سمت رودخانه گوهر رود شهر رشت و …

پروژه عملیات لوله گذاری جهت جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر کمربندی شهید بهشتی- پژمان

شرح فرآیند کار

جهت پیشگیری از وقوع سیلاب و آبگرفتگی در برخی معابر شهر رشت، از اولویت های برنامه های اجرائی شهرداری منطقه 4 رشت اجرای پروژه عملیات لوله گذاری جهت جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر کمربندی شهید بهشتی- پژمان شهر رشت می باشد که با هدف ارتقاء زیر ساخت های شهری انجام گردید.

خلاصه پروژه

– نقشه برداری، خاکبرداری، پی کنی و لوله گذاری با لوله های بتنی سایز 1250 میلی متر و …

احداث منهول های آبهای سطحی به فاصله حدود هر 30 متر و …

– احداث چاهچه و لوله گذاری به سمت منهول ها و نهایتاً هدایت آب های سطحی به سمت رودخانه گوهر رود شهر رشت و …