پروژه ساخت ديواره كنترل مقطع رودخانه ليسار

شرح فرآیند کار

به منظور ایجاد یک مقطع ثابت در یک طول مشخص از رودخانه جهت نصب تجهیزات هیدرومتری برای کنترل و سنجش میزان دبی و سیلاب رودخانه پروژه عملیات ساخت ديواره كنترل مقطع رودخانه ليسار تالش انجام گردید.

خلاصه پروژه

– ساخت مصالح گابیونی (تور سیمی گالوانیزه و سنگ) و بافت سبدهای گابیون بندی شده و …

– نصب دستگاه های اندازه گیری میزان دبی آب به همراه نصب دستگاه لمین گراف در رودخانه لیسار تالش