پروژه اجرای عمليات ساماندهی رودخانه سياهكلرود

شرح فرآیند کار

با توجه به سیلابی بودن رودخانه سیاهکلرود و تخریب بازوهای رودخانه، طراحی پایه دو طرف رودخانه با سنگ و مصالح و پروژه اجرای عمليات ساماندهی رودخانه سياهكلرود چابکسر انجام گردید.

خلاصه پروژه

– لایروبی و ساماندهی بازه ای از رودخانه سياهكلرود چابکسر که تخریب شده بود

– دو طرف رودخانه سياهكلرود چابکسر خشکه چینی با سنگ قلوه انجام پذیرفت