پروژه احداث شبكه های فرعی آبياری و زهكشی روستای ميان رز فومن

شرح فرآیند کار

جهت تسهیل آبرسانی با توجه به انجام پروژه های تسطیح اراضی کشاورزی در منطقه ميان رز فومن پروژه عملیات احداث شبكه های فرعی آبياری و زهكشی روستای ميان رز فومن انجام گردید.

خلاصه پروژه

– احداث کانال بتنی ذوزنقه ای شکل به طول تقریبی 5 کیلومتر

– احداث دراپ در طول مسیر جهت کاهش شیب مسیر در نقاط مورد نیاز و …

– احداث حوضچه های آبگیر و نصب دریچه های فلزی در طول مسیر جهت انشعابات فرعی و …