پروژه عمليات انتقال آب تا مزارع روستای شيرذيل فومن

شرح فرآیند کار

با لوله گذاری و اتصال به ایستگاه پمپاژ موجود در روستای شیرذیل فومن و هدایت آب و رساندن آب به اراضی شالیزاری پایین دست، عمليات انتقال آب تا مزارع روستای شيرذيل فومن انجام گردید.

خلاصه پروژه

تهیه و حمل لوله های پلی اتیلن، جوشکاری و ریسه کردن لوله ها، حفاری، ماسه ریزی و لوله گذاری درکانال و پوشاندن با خاک مناسب و هدایت به سمت زمین های کشاورزی روستای شيرذيل فومن و …