پروژه حفاظت ايستگاه پمپاژ محسن آباد دستک آستانه اشرفيه

شرح فرآیند کار

با توجه به اهمیت حفاظت از ایستگاه پمپاژ به دلیل نزدیکی با رودخانه و خطر تخریب سازه ایستگاه پمپاژ در زمان وقوع سیلاب پروژه عملیات حفاظت از ايستگاه پمپاژ محسن آباد دستک آستانه اشرفيه انجام گردید.

خلاصه پروژه

خاکبرداری و هدایت آب رودخانه، پی کنی، گابیون بندی شامل تور گالوانیزه به همراه سنگ لاشه، تعویض لوله های خروجی پمپاژ و اتصال به خط انتقال که به صورت کانال بتنی اجرا شده بود.