پروژه اجرای سيستم انحراف آب و راه دسترسی سد مخزنی ديورش

شرح فرآیند کار

به منظور آماده سازی جهت احداث سد مخزنی دیورش که در 3 کیلومتری شهر توتکابن واقع شده پروژه عملیات اجرای سيستم انحراف آب رودخانه خرشک ‌( از سرشاخه‌های رودخانه سفیدرود ) و احداث راه دسترسی سد مخزنی ديورش توتکابن- رودبار انجام گردید.

خلاصه پروژه

– خاکبرداری و خاکریزی و جاده سازی جهت دسترسی تا محل احداث سد مخزنی ديورش و …

– انحراف آب رودخانه جهت احداث کانال ( کالورت بتنی هدایت آب ) و …

– نقشه برداری، طراحی، نقشه کشی، پی کنی، بتن ریزی،  قالب بندی و نهایتاً احداث کالورت بتنی و …

– خشکه چینی طرفین رودخانه و نهایتاً هدایت آب رودخانه به داخل کالورت بتنی احداثی و …

اخبار پروژه

لینک اول

لینک دوم

لینک سوم