پروژه دیواره سازی و ساماندهی رودخانه در لنگرود – لایروبی رودخانه شلمانرود

شرح فرآیند کار

با توجه به رسوب مواد زائد و خاک های بالا دست در حوالی شهر شلمان و نبود خروجی مناسب جهت هدایت سیلاب پروژه عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه و لایروبی رودخانه شلمانرود انجام گردید.

خلاصه پروژه

رسوب برداری، خاکبرداری و لجن برداری در کف و طرفین رودخانه شلمانرود با 2 دستگاه بیل چرخ زنجیری به همراه بازو سازی طرفین رودخانه شلمانرود و …

اخبار پروژه

لینک اول