پروژه تجهيز ايستگاه های هيدرومتری استان گیلان به دستگاه تلفريک

شرح فرآیند کار

جهت سهولت و دقت در سنجش سیلاب و دبی آب رودخانه در زمان سیلاب جهت برنامه ریزی برای حریم رودخانه ها و جلوگیری از تخریب های بعدی پروژه عملیات تجهيز ايستگاه های هيدرومتری استان گیلان به دستگاه تلفريک انجام گردید.

خلاصه پروژه

– طراحی و جانمایی محل نصب تلفریک

– ساخت فنداسیون به همراه آرماتور بندی و قالب بندی و …

– نصب پایه های V شکل جهت عبور کابل اصلی و نصب گهواره متحرک و …