پروژه متمم احداث و تكميل سه دهنه پل عابر پياده و تكميل عمليات خشكه چينی دركانال انحراف و هدايت سيلاب رودخانه های شمرود و زاكليبررود

شرح فرآیند کار

ترمیم نقاط آسیب دیده کنار جاده حاشیه رودخانه های شمرود و زاكليبررود لاهیجان و …

لایروبی و گابیون بندی بخش هایی از رودخانه های شمرود و زاكليبررود لاهیجان و …

خلاصه پروژه

– ترمیم با گابیون تور و سنگ لاشه در بخش هایی از رودخانه های شمرود و زاكليبررود لاهیجان و اتمام کار های باقیمانده و …

– احداث جاده سرویس تخریب شده به همراه لایروبی و بازو سازی بخشی از رودخانه شمرود و زاكليبررود لاهیجان و اتمام کار های باقیمانده و …

اخبار پروژه

لینک اول