پروژه تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری روستای گیگاسر فومن

شرح فرآیند کار

با توجه به پراکندگی و نامنظم بودن اراضی کشاورزی، نداشتن آب کافی، عدم زهکش مناسب، نداشتن راه دسترسی و جلوگیری از تغییرکاربری و افزایش راندمان کشاورزی پروژه عملیات طراحی و اجرایی تجهیز و نوسازی و بهسازی اراضی شالیزاری روستای گیگاسر فومن انجام گردید.

خلاصه پروژه

– نقشه برداری، طراحی، نقشه کشی و احداث زهکشی های مسیر آب، احداث جاده های دسترسی، احداث کانال های خاکی آب بر، مرز بندی و تقسیم اراضی، لوله گذاری و …