پروژه شبکه آبرسانی فضای سبز بلوار های منطقه یک رشت

شرح فرآیند کار

جهت جلوگیری از هدر رفت آب خام و مدرنیزه کردن آبیاری فضای سبز شهری و لزوم کنترل مکانیزه آبیاری درختان و فضای سبز شهری، پروژه عملیات شبکه آبرسانی فضای سبز بلوار های منطقه یک شهرداری رشت انجام گردید.

خلاصه پروژه

لوله گذاری مسیر اصلی بلوارهای سطح شهر رشت به همراه کنترلر مرکزی بصورت بی سیم، طراحی و نصب شیرهای برقی و آبپاش و برنامه ریزی آنها در فواصل منظم زمانی و …